ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์
ผบก.กม.
 
 
รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
พ.ร.บ.ห้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๔๘๑ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ ์พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
ระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระพุทธศักราช ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ส. ๒๔๘๓ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช ๒๔๗๘ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๐๗
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖