ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
หน้าหลัก
พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์
ผบก.กม.
 

ความเป็นมาของกองกฎหมาย  
จุดเริ่มต้นของกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี เดิมเป็นกองวิชาการโดยขึ้นตรงต่ออธิบดี 
กรมตำรวจ สืบเนื่องมาจากเกิดความยุ่งยากในการค้นหาเอกสารหลักฐานที่เป็นระเบียบแบบแผน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพราะตอนนั้นในกรมตำรวจไม่มีหน่วยงานใดที่มีหน้าที่
ในการรวบรวม และจัดทำในเรื่อง นี้ขึ้น โดยเฉพาะมีแต่เพียงว่างานในหน้าที่ของหน่วยงานใด หน่วยงานนั้นก็เป็นผู้จัดทำขึ้นไว้สำหรับหน่วยงานของตน หามีหน่วยงานที่จะรับหน้าที่รวบรวม
และจัดทำ โดยส่วนรวมขึ้นไม่ สิ่งที่ควรจะจัดทำขึ้นไว้ให้เป็นหลักฐาน ในรูปประมวลไว้เป็นเรื่อง ๆ
ก็ไม่ปรากฏว่าได้จัดทำไว้ เมื่อถูกใช้ให้ไปติดต่อเกี่ยวกับการงานทางกระทรวงกลาโหมอยู่บ่อยๆ
ได้ไปเห็นทางกระทรวงกลาโหมมีประมวลระเบียบไว้เป็นเรื่องๆและมีเจ้าหน้าที่รวบรวมอยู่
โดยเฉพาะด้วยก็ทำให้เกิดความคิดที่จะให้มีหน่ายงานในกรมตำรวจทำนองที่ว่านี้ขึ้นบ้าง
และได้นำความเรียนต่อท่านอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น คือ พล.ต.อ.หลวงอดุลเดชจรัส
แต่ในขณะนั้นไม่ทันได้หยิบยกขึ้นดำเนินการ ท่านก็พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ
ไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก


 

ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๙๑พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจได้รับทราบ
เจตนาเดิมที่ต้องการจะให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดทำระเบียบ
แบบแผนขึ้นโดยเฉพาะก็ได้รับความเห็นชอบสนับสนุนให้ตั้งกองวิชาการขึ้นและเปิดโอกาส
ให้พิจารณาปรับปรุงหน่วยงานอื่นๆ ในกรมตำรวจเสนอเพื่อพิจารณาในโอกาสเดียวกันได้ด้วย
แต่หน่วยงานจเรตำรวจนั้น ท่านอธิบดีในขณะนั้นได้แสดงความจำนงโดยแจ้งชัดว่าต้องการ
ให้ล้มเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจในกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการ
ปรับปรุงใหม่ การกำหนดหน้าที่การงานในราชการกรมตำรวจก็ได้มีการปรับปรุงใหม่ตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนั้นด้วยดังปรากฏตามข้อบังคับกรมตำรวจที่๒๐/๒๔๙๑ เรื่องกำหนด
หน้าที่การงานในราชการส่วนกลางของกรมตำรวจ

จากพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจที่ว่านี้มีหน่วยราชการที่เกิดขึ้นมาใหม่โดย
ไม่เคยมีมาก่อนได้แก่ (๑) กองวิชาการ (๒) กองพลาธิการ ( แยกแผนพัสดุจากกองคลัง
มาปรับปรุงตั้งขึ้นเป็นกองพลาธิการ)และ(๓)แผนกจัดกำลังต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๙๕
ได้มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาใหม่อีกครั้งหนึ่งในครั้งนั้นได้รื้อฟื้นให้มีหน่วยงานจเรตำรวจขึ้นอีก ในการรื้อฟื้นในครั้งนี้ได้ยกระดับขึ้นโดยให้มีฐานะเป็นกองชั้นกองบัญชาการและได้รวมเอา
กองวิชาการกองการศึกษากับกองแพทย์เข้าไว้ในสังกัดของกองบัญชาการจเรตำรวจในคราวนั้นด้วย
ต่อมาในปี๒๕๐๓ซึ่งเป็นปีที่ได้ยกระดับกองการศึกษาขึ้นเป็นกองชั้นกองบัญชาการได้แยกกองวิชาการ
กับกองแพทย์ออกจากสังกัดของกองจเรให้เป็นกองอิสระขึ้นตรงต่อกรมตำรวจตามเดิมสืบต่อมา

 

อนึ่งในตอนที่ทางการกรมตำรวจดำริให้ยกฐานะกองการศึกษาขึ้นเป็นกองชั้นกองบัญชาการ      และเปลี่ยนชื่อกองบัญชาการจเรตำรวจเป็นสำนักงานจเรตำรวจนั้นได้มีผู้ดำริจะล้มเลิกกองวิชาการ
ลงด้วย โดยอ้างว่าไม่เห็นมีงานหลักอะไรที่จะให้ทำซึ่งออกจะเป็นเรื่องน่าประหลาดอยู่มาก
เพราะความแล้วจากกำหนดหน้าที่ของกองนี้ถ้าได้ดูจากที่ได้กำหนดให้ต้องปฏิบัติไว้เป็นหลักฐานแล้ว
จะเห็นว่าล้วนแต่เป็นงานหลักทั้งนั้นหากแต่ในขณะนั้นคงจะมีอะไรเป็นเหตุให้ไม่อาจแสดง
แต่ได้มีการชี้แจงไว้ทัน จึงได้คงอยู่ในขณะนี้

 

ในปีพ.ศ.๒๕๔๘มีพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๘
ได้เปลี่ยนชื่อจากหน่วยงานกองวิชาการ เป็น กองนิติการ สังกัดสำนักงานกฎหมายและสอบสวน

 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน กองนิติการ เป็น กองกฎหมาย
สังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี โดยหน่วยงานในสังกัดกองกฎหมาย
ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย ๖ กลุ่มงาน เทียบเท่ากองกำกับการ คือ ฝ่ายอำนวยการ
 รับผิดชอบงานธุรการและงานการเงินของกองกฏหมาย

 

กลุ่มงานวิชาการรับผิดชอบงานค้นคว้าวิชาการงานเผยแพร่วิชาการและงานส่งเสริมวิชาการ
ได้ส่งข้าราชการตำรวจ และมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ นอกหน่วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ิ เช่น หลักสูตร วปอ. วปรอ. วปม. บ.ย.ส. และหลักสูตร ๓ เหล่าทัพ

 

กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ รับผิดชอบงานร่างปรับปรุงแก้ไขระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานตรวจพิจารณาร่างระเบียบที่หน่วยงานต่างๆเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานพิจารณา วินิจฉัย ตีความปัญหาในข้อระเบียบของสำนักงานแห่งชาติ ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ งานออกเลขคำสั่งและระเบียบการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งจัดเก็บรวบรวมต้นฉบับ
เรื่องตามลำดับเลขที่ และประเภทของระเบียบและคำสั่ง งานเก็บรวบรวมระเบียบการตำรวจที่บังคับ
ใช้ทั่วไป หรือบังคับใช้เฉพาะหน่วยงาน                                   

 
กลุ่มงานกฎหมาย รับผิดชอบงานยกร่างและแก้ไขกฎหมาย กฎ ประกาศหรือระเบียบ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
งานตรวจพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ประกาศหรือระเบียบ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอมาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณา งานพิจารณาให้ความเห็นร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่างๆเสนอขอให้สำนักงานตำรวจพิจารณา
มีความเห็นประกอบการดำเนินการ  งานพิจารณาวินิจฉัย ตีความปัญหาข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งหน่วยงานต่างๆหารือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ไม่ได้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
 

กลุ่มงานสัญญา  รับผิดชอบงานตรวจพิจารณาร่างสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานต่างๆเสนอมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงสัญญา การยกเลิก การต่ออายุสัญญาและอื่นๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยต่างๆหารือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานตรวจพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับตีความร่างเงื่อนไขใบแจ้งความสอบราคา
หรือประกวดราคา การคิดค่าปรับหรือค่าเสียหาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องในสัญญาที่มีปัญหา
ที่หน่วยงานต่างๆหารือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีีว่าด้วยการพัสดุ ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หารือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ       

 

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย  รับผิดชอบงานนโยบายและประสานการปฏิบัติด้านการพัฒนา
กฎหมายตามนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ศึกษา ตรวจสอบ
และวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ
เพื่อเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการลดขั้นตอนการทำสำนวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุง
หรือแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนากฎหมาย การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย
และการจัดทำแผนนิติบัญญัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติงานรวบรวมกฎหมายและระเบียบที่สำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ

 
กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา รับผิดชอบการประสาน การปฏิบัติระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
กับรัฐสภา งานตอบกระทู้ถาม และญัตติต่างๆ งานกรรมาธิการต่างๆของรัฐสภา 
 

ฝ่ายห้องสมุด รับผิดชอบเกี่ยวกับงานห้องสมุดกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องความเป็นมาของกองกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า จากพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดหน้าที่กองกฎหมายรับผิดชอบภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น นับได้ว่า
กองกฎหมายเป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ