ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
หน้าหลัก
พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์
ผบก.กม.
 
 
ลำดับ 1 พล.ต.ต.พัฒน์ นีลวัฒนานนท์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2491 - 2493
ลำดับ 2 พล.ต.จ.ม.ล.มานิจ ชุมสาย
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2497 - 2501
ลำดับ 3 พล.ต.ต.พัฒน์ นีลวัฒนานนท์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2501 - 2502
ลำดับ 4 พล.ต.ต.อุรัย จิตรภักดี
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2510 - 2511
ลำดับ 5 พล.ต.ต.สุจินต์ สุรชาติ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2511 - 2514
ลำดับ 6 พล.ต.ต.รุจิเรก สุนทรหิตานนท์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2515 - 2521
ลำดับ 7 พล.ต.ต.บรรจบ ลียากาศ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2521 - 2521
ลำดับ 8 พล.ต.ต.แสวง ธีระสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2521 - 2523
ลำดับ 9 พล.ต.ต.สุพาสน์ จีระพันธุ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2523 - 2527
ลำดับ 10 พล.ต.ต.บำรุง กาญจนวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2527 - 2529
ลำดับ 11 พล.ต.ต.จารึก เมฆวิชัย
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2529 - 2532
ลำดับ 12 พล.ต.ต.ดรุณ โสตถิพันธุ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2532 - 2535
ลำดับ 13 พล.ต.ต.ธรรมชัย แสงเสย์โย
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2535 - 2535
ลำดับ 14 พล.ต.ต.สว่าง บูรพาเดชะ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2536 - 2537
ลำดับ 15 พล.ต.ต.จิรัช ชูเวช
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2537 - 2539
ลำดับ 16 พล.ต.ต.สุพจน์ ณ บางช้าง
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2539 - 2542
ลำดับ 17 พล.ต.ต.เจตน์ มงคลหัตถี
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2542 - 2544
ลำดับ 18 พล.ต.ต.อาจิณ โชติวงศ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2544 - 2545
ลำดับ 19 พล.ต.ต.จุตติ ธรรมมโนวานิช
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2545 - 2546
ลำดับ 20 พล.ต.ต.วิบูล ปรองดอง
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2546 - 2548
ลำดับ 21 พล.ต.ต.อุดม ชัยมงคลรัตน์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2548 - 2549
ลำดับ 22 พล.ต.ต.บุญส่ง จีระเรืองรัตนา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 - 2552
ลำดับ 23 พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552 - 2553
ลำดับ 24 พล.ต.ต.วิสุทธิ์ เปล่งขำ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553 - 2554
ลำดับ 25 พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 - 2556
ลำดับ 26 พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556- 2557
ลำดับ 27
พล.ต.ต.ประเสริฐ กาฬรัตน์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557- 2558
ลำดับ 28
พล.ต.ต.โฆษิต ปิยเจริญ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558- 2559
ลำดับ 29
พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน