ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์
ผบก.กม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสำหรับ Download
(ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี)

1
องค์ความรู้การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2
ลักษณะที่ ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ลง ๕ เม.ย. ๒๕๕๕
3
ลักษณะที่ ๗ ยศตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๔ (บทที่ ๑,๒,๔)
4
ลักษณะที่ ๙ การออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๔
5
ลักษณะที่ ๑๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา พ.ศ. ๒๕๕๔
ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๔
6

- ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและการอบรม (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๔  (บทที่ ๑๐ การออกกำลังกาย การกีฬา และการทดสอบสมรรถภาพ)


- ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและการอบรม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔  (บทที่ ๓๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ)

- ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและการอบรม (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔  (บทที่ ๒๐ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำของกองบังคับการตำรวจน้ำ)

- ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและการอบรม (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๕  (บทที่ ๒๒ หลักสูตรการฝึกอบรมการทะเบียนประวัติอาชญากร)

7
ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๔
8
ลักษณะที่๕๑ การจัดทำตำราของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕
ลง ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕
9
ลักษณะที่๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๕
(บทที่ ๒๑ การใช้เครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขน
และโล่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเครื่องหมายราชการของ
หน่วยงานต่างๆในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
10
ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕
(บทที่ ๕๔ หลักเกณฑ์การให้ยศหรือรางวัลสุนัขตำรวจ)
11
ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕
(บทที่ ๔๐ ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุดกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
12

ลักษณะที่ ๓๖ (เดิม) การเงินและการบัญชี (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๕๕
ลง ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
(บทที่ ๒๖ เงินบำรุงโรงพยาบาลตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙)

13

ลักษณะที่ ๓๖ (เดิม) การเงินและการบัญชี (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๕๕ 
ลง ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๕ (บทที่๗๐/๑หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖)

14
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ลง ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕(บทที่ ๓๐ หลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม)

15
ลักษณะที่ ๑๖ การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลง ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
16
ลักษณะที่ ๑๙ การถึงแก่กรรมและการฌาปณกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลง ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕
17

ลักษณะที่ ๒๑ การลาของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕

18
ลักษณะที่ ๒๔ บัตร พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๕
19

ลักษณะที่ ๓๑ การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัยในอาคาร
บ้านพักสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕
(ข้อ ๒ หมวดที่ ๑ ส่วนที่ ๒)

20
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๕
ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕
(บทที่ ๔๒ หลักสูตรผู้้ช่วยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ)
21
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม  (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
ลง ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕ (บทที่ ๕๑ หลักสูตรการฝึกผู้บังคับสุนัข และสุนัขตำรวจ)
22
ลักษณะที่ ๒๗ อาณัติสัญญาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕
23

ลักษณะที่ ๒๕ หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่เเละกองรักษาการณ์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕
(บทที่ ๒๓ การถ่ายภาพเเละตรวจสิ่งของถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการเเทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ เเละพระราชอาคันตุกะ
)

24
ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๖
ลง ๗ ม.ค. ๒๕๕๖
(บทที่ ๔๑ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจในวาระที่เกษียณอายุ)
25
ลักษณะที่ ๓ การรับสมัคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑ ก.พ. ๒๕๕๖
26
ลักษณะที่ ๔ การบรรจุ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑ ก.พ. ๒๕๕๖
27
ลักษณะที่ ๘ การโอน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ก.พ. ๒๕๕๖
28
ลักษณะที่ ๑๓ ประวัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ก.พ. ๒๕๕๖
29
ลักษณะที่ ๓๐ การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์
การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลง ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๖
30
ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖
31
ลักษณะที่ ๑๔ การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๔ เม.ย. ๒๕๕๖
32
ยกเลิกประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (บางลักษณะ)
โดยคำสั่ง ตร. ที่ ๒๖๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๖
(ยกเลิกลักษณะที่ ๒, ๑๘, ๓๓, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๙, ๕๐)
33
ลักษณะที่ ๕๒ งานพิธี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖
34
ลักษณะที่ ๕๕ การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖
35
ลักษณะที่ ๒๐ การเเพทย์เเละการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๖
36
ลักษณะที่ ๒๘ การรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๖
37

- ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๖
(บทที่ ๔ การคัดเเยกเเละทำลายเเผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ เเละรายการประวัติ
หรือบัญชีประวัติ)

- ลักษณะที่ ๔๗ ระเบียบเกี่ยวกับอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๖

- ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๖
(บทที่ ๘ การใช้คำย่อในราชการตำรวจ (บช.ปส, สง.นรป.)

38

- ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖
(บทที่ ๙ การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ เเละตำเเหน่งในสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (บช.ปส, สง.นรป.)


- ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๕๖ ลง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖
(บทที่ ๔ การจัดทำป้ายชื่อหน่วยงานของสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ)

39
ลักษณะที่ ๖ การขึ้นทะเบียนกองประจำการเเละการปลดออกจากกองประจำการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๖
40

ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกอบรม (ฉบับที่ ๑๕) ลง ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๖ 
(ยกเลิกบทที่  ๓, ๔, ๗, ๑๒, ๑๖, ๑๘, ๒๑, ๒๘, ๓๑, ๓๕, ๔๐ และ ๔๑ 
ปรับปรุงบทที่ ๑๓, ๑๗, ๒๙, ๓๗, ๓๙ และ ๕๔ และเพิ่มบทที่ ๕๒ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ถึงยศร้อยตำรวจเอก)

41
ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๙) ลง ๗ ม.ค. ๒๕๕๗
(ยกเลิกความในข้อ ๘ ของบทที่ ๕๓ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการสอบ พ.ศ.๒๕๔๓)
42
ลักษณะที่ ๔ การบรรจุ (ฉบับที่ ๒) ลง ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๗
(บทที่ ๑ การบรรจุข้าราชการตำรวจ (เพิ่มข้อ ๗) )
43
ลักษณะที่ ๓๘ (เดิม) เงินสินบนเเละเงินรางวัล (ฉบับที่ ๔) ลง ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๗
(ยกเลิกความในบทที่ ๒๖ หลักเกณฑ์ เเบบ หรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินรางวัล
เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร พ.ศ.๒๕๔๔ เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม
ของลักษณะที่ ๓๘ (เดิม) เงินสินบนเเละเงินรางวัล)
44
ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๔ ก.พ. ๒๕๕๗
(ยกเลิกบทที่ ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙,
๔๒, ๔๖, ๕๐, ๕๑, เเละบทที่ ๕๒ เเละปรับปรุง บทที่ ๔๓ )
45
ลักษณะที่ ๒๕ หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่เเละกองรักษาการณ์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๗ (ยกเลิกบทที่ ๑๓, ๑๔, ๑๖, เเละบทที่ ๒๗
เเละปรับปรุงบทที่ ๒๖)
46
ลักษณะที่ ๕๖ การตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๗
47
ลักษณะที่ ๓๔ การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๗
(ยกเลิกบทที่ ๒๙ การขอพิสูจน์สัญชาติ)
48
- ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๕๗
ลง ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๗ (ยกเลิกบทที่ ๔๔ เเละปรับปรุงบทที่ ๒, ๑๑, ๑๕, ๒๔, ๒๕, ๒๗,
๔๗ เเละเพิ่ม บทที่ ๕๓, ๕๔)


- ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗
(บทที่ ๓๓ การใช้กระบี่สำหรับข้าราชการตำรวจ)

49
ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๗
(เพิ่มเติมข้อ ๔ ในบทที่ ๔)

50
ลักษณะที่ ๑๕ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๗
51
ลักษณะที่ ๓๖ (เดิม) การเงินเเละการบัญชี (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๕๗
ลง ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗
52
ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑ ส.ค. ๒๕๕๗
53
ลักษณะที่ ๓๘ (เดิม) เงินสินบนเเละเงินรางวัล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗
ลง ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗ (โดยเเก้ไขเพิ่มเติมบทที่ ๒๖ หลักเกณฑ์ เเบบ หรือวิธีปฏิบัติ
ในการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร)
54
สารบัญระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
(ปรับปรุง ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘)
55
ลักษณะที่ ๒๓ การปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗
56
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลง ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘
57
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลง ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘
58
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลง ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๘
59
ลักษณะที่ ๑๗ การเคารพเเละกองเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๕๘
ลง ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๘
60
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลง ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘
61
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลง ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘ (บทที่ ๕๕ หลักสูตรการฝึกบินสำหรับนักบินประจำกอง
ครูการบินเเละนักบินลองเครื่อง)
62
ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลง ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘
63
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลง ๔ ส.ค. ๒๕๕๘ (บทที่ ๑ การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ)
64
ลักษณะที่ ๒๔ บัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลง ๔ ส.ค. ๒๕๕๘
(ผนวก ช การออกเลขรหัสของหน่วยงานเเละเลขที่บัตรประจำตัว)
65
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลง ๒ ก.ย. ๒๕๕๘
(บทที่ ๒๕ หลักสูตรการโดดร่ม)

66
ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖
(ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุง ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘)
67
สารบัญระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
(ปรับปรุง ๒ ก.ย. ๒๕๕๘)
68
ลักษณะที่ ๓๘ (เดิม) เงินสินบนเเละเงินรางวัล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘
ลง ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ (โดยยกเลิกความในบทที่ ๒๘ หลักเกณฑ์ แบบ และวิธีปฏิบัติในการขอรับ
เงินค่าตอบเเทนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบเเทนการสอบสวนคดี
อาญา พ.ศ.๒๕๓๔ เเละให้ใช้ความใหม่ท้ายระเบียบนี้เเทน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ ม.ค. ๒๕๕๙)
69
ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลง ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙
(โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ ๙ การหน่วยงาน ยศเเละตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในส่วนชื่อภาษาอังกฤษหน่วยงานของ พฐก., สฝจ., และ กพอ. ในสังกัด สพฐ.ตร.)
70
ลักษณะที่ ๑๕ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลง ๔ มี.ค. ๒๕๕๙ (โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖)
71
ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
(โดยแก้ไขเพิ่มเติม บทที่ ๙ ในส่วนของชื่อภาษาอังกฤษหน่วยงานของ สง.นรป.
และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น)
72
ลักษณะที่ ๕๘ ระบบยิงปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาิติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลง ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๙ (โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ ๗,๙,๑๑ เเละบทที่ ๑๒)
73
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ (โดยยกเลิกบทที่ ๒๖ ระเบียบ และหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
ที่ทำหน้าที่การเงิน)
74
ลักษณะที่ ๔ การบรรจุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลง ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙
(เพิ่มเติมบทที่ ๕และ๖)
75
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกเเละอบรม (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙
76
ลักษณะที่ ๒๒ การแต่งเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙
(โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ ๒๘ หลักเกณฑ์การประดับเข็มเชิดชูเกียรติตำรวจชุมชนสัมพันธ์
ดีเด่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
77
ลักษณะที่ ๒๒ การแต่งเครื่องแบบ บทที่ ๑ ลักษณะทั่วไป (ปรับปรุง ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙)
78
สารบัญระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
(ปรับปรุง ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐)
79
ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ลง ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐
ปรับปรุงบทที่ ๓๔ ข้อบังคับโรงพิมพ์ตำรวจ
80
ลักษณะที่ ๑๙ ข้าราชการตำรวจถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลง ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐
81
ลักษณะที่ ๔๑ (เดิม) การสื่อสาร พ.ศ.๒๕๖๐ ลง ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐
82
ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับสมบูรณ์ปรับปรุง ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐)
83
ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๐ ลง ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐
( เเก้เพิ่มเติมบทที่ ๘ ในส่วนคำย่อตำเเหน่งชื่ออย่างอื่น, ภ.๑-๙, บช.ก., รพ.ตร.,
เพิ่ม บช.ทท. เเละยกเลิกคำย่อ ศชต. )
84
ลักษณะที่ ๒๕ เวรยาม สายตรวจ กองรักษาการณ์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ ลง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
85
 
86